Tidningshuvud 300 px

 

KirunaTidningen, Adolf Hedinsvägen 58, 98133 Kiruna
Tel: 0980-80581. E-post: kiruna.tidningen@kiruna.nu 

Det lönar sig att prenumerera. Som prenumerant får du ett års läsning, tio nummer, för 475 kronor.


Stadgar för Tidningsföreningen i Kiruna

Stadgarna antagna på extra årsmöte 2012-02-15 och ordinarie årsmöte 2012-03-15   

 
§ 1

Föreningens namn är Tidningsföreningen i Kiruna.

§ 2
Tidningsföreningen är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 3
Tidningsföreningens huvudändamål är att ge ut KirunaTidningen.

§ 4
Tidningsföreningen ska verka för tillit till och engagemang för Kirunas framtid på alla dess områden, som kommunens lokala och regionala arbete och liv, vetenskap och filosofi, konst och litteratur.
Föreningen ska sprida kunskap och information om händelser, samhällsfrågor, kultur, historia, politik, näringsliv, vetenskap och andra ämnen med anknytning till Kiruna.
Dessutom ska föreningen verka för yttrandefrihet och demokrati och stimulera till debatt och engagemang.
Föreningen kan även samarbeta med andra föreningar, organisationer och projekt med liknande inriktning.

§ 5
Till medlem antas fysisk person.

§ 6
Medlem är skyldig att senast den sista februari betala den årsavgift som årsmötet beslutar.Medlem som inte inom här föreskriven tid betalat fastställd avgift ska anses ha begärt utträde ur föreningen.

§ 7
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen, eller uppenbarligen motarbetar dess intressen eller ändamål och syften ska, om inte medlemmen rättar sig efter skriftlig varning från styrelsen, med skriftlig motivering uteslutas av styrelsen.

§ 8
Medlem som uteslutits eller sagt upp sig till utträde förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

§ 9
Styrelsen har sitt säte i Kiruna.

§ 10
Styrelsen väljs på årsmötet och ska bestå av sju eller nio ledamöter och två till fem suppleanter.
Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 11
Föreningens firma tecknas var för sig av ordförande, kassör och KirunaTidningens chefredaktör.
Under löpande verksamhetsår kan styrelsen utse ersättare.

§ 12
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t o m 31 december.

§ 13
Vid ordinarie årsmöte ska följande punkter behandlas:
1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av två justerare, tillika rösträknare
4. Godkännande av dagordning
5. Fråga om årsmötet utlysts i rätt ordning
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om godkännande av verksamhetsberättelsen med däri ingående resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av ordförande för ett år och övrig styrelse för två år.

(I samband med stadgeändringen 2012 ska hälften av ledamöterna och suppleanterna väljas på ett år och hälften på två år.)
a. val av ordförande
b. val av övriga ledamöter
c. val av suppleanter
11. Val av revisorer och suppleanter
12. Val av valberedning
13. Fastställande av medlemsavgiftens storlek
14. Motioner
15. Övriga ärenden
16. Avslutning

§ 14
Ordinarie årsmöte hålls under första kvartalet.
Skriftlig kallelse ska ha kommit medlem tillhanda senast två veckor före ordinarie årsmöte och senast en vecka före extra årsmöte.

§ 15
Ärende som medlem önskar hänskjuta till ordinarie årsmöte (motion) ska skriftligen anmälas till styrelsen senast fyra veckor före mötet.

§ 16
Årsmötet hålls med närvarande medlemmar, dock lägst det antal som den sittande styrelsen utgör. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

§ 17
Vid årsmöte har varje närvarande medlem en röst. Röstning genom fullmakt får ej äga rum.

§ 18
Extra årsmöte kan inkallas på begäran av styrelsen eller genom skriftlig begäran av minst tio procent av medlemmarna. Styrelsen ska efter sådan begäran kalla till extra årsmöte, som ska äga rum inom 30 dagar.

§ 19
Eventuellt ekonomiskt överskott i verksamheten tillfaller föreningen och ska användas för att främja föreningens målsättning och syfte.

§ 20
Vid föreningens upplösning ska de behållna tillgångarna doneras till annan verksamhet med liknande syfte och målsättning. Föreningen kan endast upplösas efter beslut med ¾ majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav det första bör vara ett extra årsmöte.

§ 21
Föreningens stadgar kan endast ändras efter beslut på två på varandra följande årsmöten,
varav det första bör vara ett extra årsmöte.